Program LETISTE;

uses crt, graph;

type TLetadlo = record
         lcislo_letadla   : integer;
         lkapacita_letadla : integer;
         lpocet_cestujicich : integer;
   		end;

   PCestujici = ^TCestujici;
   TCestujici = record
   		  cjmeno   : string;
		  cprijmeni  : string;
		  ccislo_letu : integer;
          cnext    : PCestujici;
         end;

   PNahradnici = ^TNahradnici;
   TNahradnici = record
           njmeno   : string;
           nprijmeni  : string;
           ncislo_letu : integer;
           nnext    : PNahradnici;
          end;

var Letadlo       : array[1..10] of TLetadlo;
  SLetadlo       : file of TLetadlo;
  Cestujici, AktualniCestujici : PCestujici;
  SCestujici      : file of TCestujici;
  Nahradnici, AktualniNahradnici : PNahradnici;
  SNahradnici     : file of TNahradnici;
  podminka       : char;
  cyklus, i      : integer;
{***************************************************************************}
{***************************************************************************}

{******************    HLAVNI NABIDKA     **************************}
procedure Hlavni_Nabidka;
begin
 textbackground(0);
 clrscr;
 textcolor(lightred);
 gotoxy(14,6); writeln('Program na demonstraci rezervace letenek na letisti');
 gotoxy(28,8); writeln('David Padrta - IVT 3');
 textcolor(white);
 gotoxy(16,10); writeln('Uvodni informace k programu : ');
 textcolor(lightred);
 gotoxy(16,11); writeln('様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様');
 textcolor(white);
 gotoxy(16,12); writeln('Rezervace letenky      : ');
 gotoxy(16,13); writeln('Zruseni rezervace      : ');
 gotoxy(16,14); writeln('Informace o letech     : ');
 gotoxy(16,15); writeln('Informace o cestujicich   : ');
 gotoxy(16,16); writeln('Informace o nahradnicich  : ');
 gotoxy(16,18); writeln('Nove datove soubory     : ');
 textcolor(lightred);
 gotoxy(16,17); writeln('様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様');
 gotoxy(16,19); writeln('様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様');
 textcolor(white);
 gotoxy(16,20); writeln('Ukonceni programu      : ');
 textcolor(lightgreen);
 gotoxy(47,10); writeln('zmackni U nebo u');
 gotoxy(47,12); writeln('zmackni R nebo r');
 gotoxy(47,13); writeln('zmackni Z nebo z');
 gotoxy(47,14); writeln('zmackni I nebo i');
 gotoxy(47,15); writeln('zmackni C nebo c');
 gotoxy(47,16); writeln('zmackni N nebo n');
 gotoxy(47,18); writeln('zmackni Q nebo q');
 gotoxy(47,20); writeln('zmackni K nebo k');
end;

procedure Uvod;
begin
 clrscr;
 textcolor(white);
 writeln('Tento program provadi rezervace letenek na letisti a jejich odhlaseni.');
 writeln('Dale lze zjistovat informace o jednotlivych letech, cestujicich');
 writeln('i nahradnicich.');
 write('V polozce uvodniho menu ');
 textcolor(lightred);
 write('Informace o letech');
 textcolor(white);
 writeln(' jsou uvedeny jednotlive lety');
 writeln('a jejich cisla.');
 writeln('Pri rezervaci letenky se krome jmena a prijmeni cestujiciho uvadi take');
 writeln('ono cislo letu. Je proto vhodne se nejprve podivat na lety a pote teprve');
 writeln('rezervovat letenku.');
 writeln('Obdobne je tomu i u zruseni rezervace.');
 writeln('Cestujici, kteri se jiz do letadla nevejdou a rezervovali si let, jsou');
 writeln('automaticky prevedeni do seznamu nahradniku. Pokud se nejaky cestujici');
 writeln('z letu odhlasi, je ze seznamu nahradniku prerazen prvni nahradnik do seznamu');
 writeln('cestujicich.');
 gotoxy(1,25);
 write('Stiskni ENTER ...');
 readln;
end;


{*********************    INICIALIZACE_SEZNAMU     ******************}
procedure Inicializace_Seznamu;
var poc: integer;
begin
 poc := 1;
 assign(SLetadlo,'letadla.dat');
 reset(SLetadlo);
 while not(eof(SLetadlo)) do
 begin
  read(SLetadlo,Letadlo[poc]);
  poc := poc + 1;
 end;
 close(SLetadlo);
 {*********************************}
 assign(SCestujici,'cestuj.dat');
 reset(SCestujici);
 seek(SCestujici,0);
 new(Cestujici);
 AktualniCestujici := Cestujici;
 Cestujici^.cjmeno := ' ';
 Cestujici^.cprijmeni := ' ';
 Cestujici^.ccislo_letu := 0;
 if not(eof(SCestujici)) then
 begin
  read(SCestujici,Cestujici^);
  while not(eof(SCestujici)) do begin
   new(Cestujici^.cnext);
   read(SCestujici,Cestujici^.cnext^);
   Cestujici := Cestujici^.cnext;
  end;
 end;
 Cestujici^.cnext := nil;
 close(SCestujici);
 {*********************************}
 assign(SNahradnici,'nahradn.dat');
 reset(SNahradnici);
 seek(SNahradnici,0);
 new(Nahradnici);
 AktualniNahradnici := Nahradnici;
 Nahradnici^.njmeno := ' ';
 Nahradnici^.nprijmeni := ' ';
 Nahradnici^.ncislo_letu := 0;
 if not(eof(SNahradnici)) then
 begin
  read(SNahradnici,Nahradnici^);
  while not(eof(SNahradnici)) do begin
   new(Nahradnici^.nnext);
   read(SNahradnici,Nahradnici^.nnext^);
   Nahradnici := Nahradnici^.nnext;
  end;
 end;
 Nahradnici^.nnext := nil;
 close(SNahradnici);
end;

{*******************     ULOZENI_SEZNAMU    ***********************}
procedure Ulozeni_Seznamu;
var i: integer;
begin
 assign(SLetadlo,'letadla.dat');
 rewrite(SLetadlo);
 for i:= 1 to 4 do write(SLetadlo,Letadlo[i]);
 close(SLetadlo);
 {*********************************}
 assign(SCestujici,'cestuj.dat');
 rewrite(SCestujici);
 while (AktualniCestujici <> nil) do
 begin
  write(SCestujici,AktualniCestujici^);
  AktualniCestujici := AktualniCestujici^.cnext;
 end;
 close(SCestujici);
 {*********************************}
 assign(SNahradnici,'nahradn.dat');
 rewrite(SNahradnici);
 while (AktualniNahradnici <> nil) do
 begin
  write(SNahradnici,AktualniNahradnici^);
  AktualniNahradnici := AktualniNahradnici^.nnext;
 end;
 close(SNahradnici);
end;

{**********************    LETISTE_REZERVACE    ********************}
procedure Letiste_Rezervace;
var i: integer;
  probehnuti: boolean;
  cjm: string;
  cpr: string;
  ccl: integer;

begin
 clrscr;
 textcolor(11);
 gotoxy(20,10); write('Jmeno ucastnika  : '); readln(cjm);
 gotoxy(20,11); write('Prijmeni ucastnika : '); readln(cpr);
 gotoxy(20,12); write('Cislo letu     : '); readln(ccl);
 probehnuti := false;
 for i := 1 to 4 do
 begin
  if ((Letadlo[i].lcislo_letadla = ccl) and
    (Letadlo[i].lkapacita_letadla >
     Letadlo[i].lpocet_cestujicich)) then
  begin
   probehnuti := true;
   new(Cestujici^.cnext);
   Cestujici := Cestujici^.cnext;
   Cestujici^.cjmeno := cjm;
   Cestujici^.cprijmeni := cpr;
   Cestujici^.ccislo_letu := ccl;
   Cestujici^.cnext := nil;
   Letadlo[i].lpocet_cestujicich := Letadlo[i].lpocet_cestujicich + 1;
  end
  else if ((Letadlo[i].lcislo_letadla = ccl) and
      (Letadlo[i].lkapacita_letadla <=
       Letadlo[i].lpocet_cestujicich)) then
     begin
      probehnuti := true;
      new(Nahradnici^.nnext);
      Nahradnici := Nahradnici^.nnext;
      Nahradnici^.njmeno := cjm;
      Nahradnici^.nprijmeni := cpr;
      Nahradnici^.ncislo_letu := ccl;
      Nahradnici^.nnext := nil;
     end
     else if((i = 4) and (probehnuti = false)) then Exit;
 end;
 readln;
end;

{********************    LETISTE_ZRUSENI      *********************}
procedure Letiste_Zruseni;
var i: integer;
  zjm, njm: string;
  zpr, npr: string;
  zcl, ncl: integer;
  probehnuti2, probehnuti3, Pruchod: boolean;
  pom2cest, pom1: PCestujici;
  pom2nahr, pom3nahr, pom2: PNahradnici;

begin
 clrscr;
 textcolor(6);
 gotoxy(20,10); write('Jmeno ucastnika  : '); readln(zjm);
 gotoxy(20,11); write('Prijmeni ucastnika : '); readln(zpr);
 gotoxy(20,12); write('Cislo letu     : '); readln(zcl);
 probehnuti2 := false;
 probehnuti3 := false;
 pom2cest := AktualniCestujici;
 pom2nahr := AktualniNahradnici;
 pom3nahr := AktualniNahradnici;
 {################## ZRUSENI CESTUJICIHO #############}
 for i := 1 to 4 do
 begin
  while (pom2cest <> nil) do
  begin
   if ((pom2cest^.cnext^.cjmeno = zjm) and
     (pom2cest^.cnext^.cprijmeni = zpr) and
     (pom2cest^.cnext^.ccislo_letu = zcl) and
     (Letadlo[i].lcislo_letadla = zcl)) then
   begin
    probehnuti2 := true;
    pom1 := pom2cest^.cnext;
    pom2cest^.cnext := pom1^.cnext;
    dispose(pom1);
    Letadlo[i].lpocet_cestujicich := Letadlo[i].lpocet_cestujicich - 1;
   end;
   pom2cest := pom2cest^.cnext;
  end;
  pom2cest := AktualniCestujici;
 end;
 pom2cest := AktualniCestujici;
 pom2nahr := AktualniNahradnici;
 for i := 1 to 4 do
 begin
  Pruchod := false;
  if ((Letadlo[i].lkapacita_letadla >
     Letadlo[i].lpocet_cestujicich)) then
  begin
   while (pom2nahr <> nil)do
   begin
    if ((Letadlo[i].lcislo_letadla = pom2nahr^.ncislo_letu) and not(Pruchod))then
    begin
     njm := pom2nahr^.njmeno;
     npr := pom2nahr^.nprijmeni;
     ncl := pom2nahr^.ncislo_letu;
     new(Cestujici^.cnext);
     Cestujici := Cestujici^.cnext;
     Cestujici^.cjmeno := njm;
     Cestujici^.cprijmeni := npr;
     Cestujici^.ccislo_letu := ncl;
     Cestujici^.cnext := nil;
     Letadlo[i].lpocet_cestujicich := Letadlo[i].lpocet_cestujicich + 1;
     Pruchod := true;
    end;
    pom2nahr := pom2nahr^.nnext;
   end;
   pom2nahr := AktualniNahradnici;
 {###########  ZRUSENI NAHRADNIKA  #####################}
   while (pom2nahr <> nil) do
   begin
    if ((pom2nahr^.nnext^.njmeno = njm) and
      (pom2nahr^.nnext^.nprijmeni = npr) and
      (pom2nahr^.nnext^.ncislo_letu = ncl)) then
    begin
     pom2 := pom2nahr^.nnext;
     pom2nahr^.nnext := pom2^.nnext;
     dispose(pom2);
    end;
    pom2nahr := pom2nahr^.nnext;
   end;
   pom2nahr := AktualniNahradnici;
  end;
 end;
 pom2cest := AktualniCestujici;
 pom2nahr := AktualniNahradnici;
 if((i = 4) and (probehnuti2 = false)) then
  for i := 1 to 4 do
  while (pom2nahr <> nil) do
  begin
   if ((pom2nahr^.nnext^.njmeno = zjm) and
     (pom2nahr^.nnext^.nprijmeni = zpr) and
     (pom2nahr^.nnext^.ncislo_letu = zcl)) then
     begin
      probehnuti3 := true;
      pom2 := pom2nahr^.nnext;
      pom2nahr^.nnext := pom2^.nnext;
      dispose(pom2);
     end;
   pom2nahr := pom2nahr^.nnext;
  end;
 if((i = 4) and (probehnuti2 = false) and (probehnuti3 = false)) then
 begin
  textbackground(red);
  clrscr;
  textbackground(blue);
  textcolor(lightred + blink);
  gotoxy(20,11); write('!!! Tento let neni uveden v seznamu letu. !!!');
  gotoxy(20,13); write('!!!   Tento zaznam nelze zrusit.    !!!');
 end;
 readln;
end;

{***********************    LETISTE_INFORAMCE   **********************}
procedure Letiste_Informace;
var retezec: array[1..3] of char;

 procedure C_R(cislo: integer);
 var vysledek, zbytek, i: integer;
 begin
  for i:= 3 downto 1 do
  begin
   vysledek := cislo div 10;
   zbytek := cislo mod 10;
   retezec[i] := chr(zbytek + 48);
   cislo := vysledek;
  end;
 end;

begin
 clrscr;
 textcolor(10);
 gotoxy(6,3); writeln('Moskva  : let c. 328, delka letu 2.20 hod.');
 gotoxy(17,4); writeln('letadlo typu Boeing, cena letenky 3.290,- Kc.');
 gotoxy(17,5); writeln('kapacita 200 cest., obsazeno:');
 C_R(Letadlo[1].lpocet_cestujicich);
 if (Letadlo[1].lpocet_cestujicich = Letadlo[1].lkapacita_letadla) then
 begin
  textcolor(12 + blink);
  gotoxy(47,5); writeln(retezec);
 end
 else begin
  textcolor(4);
  gotoxy(47,5); writeln(retezec);
 end;
 textcolor(10);
 gotoxy(51,5); writeln('mist.');

 gotoxy(6,9); writeln('New York : let c. 925, delka letu 7.30 hod.');
 gotoxy(17,10); writeln('letadlo typu Boeing, cena letenky 22.590,- Kc.');
 gotoxy(17,11); writeln('kapacita 220 cest., obsazeno:');
 C_R(Letadlo[2].lpocet_cestujicich);
 if (Letadlo[2].lpocet_cestujicich = Letadlo[2].lkapacita_letadla) then
 begin
  textcolor(12 + blink);
  gotoxy(47,11); writeln(retezec);
 end
 else begin
  textcolor(4);
  gotoxy(47,11); writeln(retezec);
 end;
 textcolor(10);
 gotoxy(51,11); writeln('mist.');

 gotoxy(6,15); writeln('Pariz  : let c. 731, delka letu 3.00 hod.');
 gotoxy(17,16); writeln('letadlo typu Boeing, cena letenky 4.990,- Kc.');
 gotoxy(17,17); writeln('kapacita 190 cest., obsazeno:');
 C_R(Letadlo[3].lpocet_cestujicich);
 if (Letadlo[3].lpocet_cestujicich = Letadlo[3].lkapacita_letadla) then
 begin
  textcolor(12 + blink);
  gotoxy(47,17); writeln(retezec);
 end
 else begin
  textcolor(4);
  gotoxy(47,17); writeln(retezec);
 end;
 textcolor(10);
 gotoxy(51,17); writeln('mist.');

 gotoxy(6,21); writeln('Londyn  : let c. 222, delka letu 4.10 hod.');
 gotoxy(17,22); writeln('letadlo typu Boeing, cena letenky 6.550,- Kc.');
 gotoxy(17,23); writeln('kapacita 160 cest., obsazeno:');
 C_R(Letadlo[4].lpocet_cestujicich);
 if (Letadlo[4].lpocet_cestujicich = Letadlo[4].lkapacita_letadla) then
 begin
  textcolor(12 + blink);
  gotoxy(47,23); writeln(retezec);
 end
 else begin
  textcolor(4);
  gotoxy(47,23); writeln(retezec);
 end;
 textcolor(10);
 gotoxy(51,23); writeln('mist.');
 textcolor(7);
 gotoxy(1,25); write('Stiskni ENTER ...');
 readln;
end;

{*********************    LETISTE_CESTUJICI    **********************}
procedure Letiste_Cestujici;
var pozicex, pozicey: integer;
  pomcest: PCestujici;

begin
 clrscr;
 textcolor(9);
 pomcest := AktualniCestujici^.cnext;
 pozicex := -1; pozicey := 0;
 while (pomcest <> nil) do
 begin
  if (pozicex < 3) then
  begin
   pozicex := pozicex + 1;
   gotoxy(1 + pozicex*20,2 + pozicey*4); write(pomcest^.cjmeno);
   gotoxy(1 + pozicex*20,3 + pozicey*4); write(pomcest^.cprijmeni);
   gotoxy(1 + pozicex*20,4 + pozicey*4); write(pomcest^.ccislo_letu);
   pomcest := pomcest^.cnext;
  end;
  if (pozicex = 3) then
  begin
   pozicex := -1;
   pozicey := pozicey + 1;
  end;
 end;
 textcolor(7);
 gotoxy(1,25); write('Stiskni ENTER ...');
 readln;
end;

{****************     LETISTE_NAHRADNICI   ***************************}
procedure Letiste_Nahradnici;
var pozicex, pozicey: integer;
  pomnahr: PNahradnici;
  retezec: array[1..3]of char;

begin
 clrscr;
 textcolor(13);
 pomnahr := AktualniNahradnici^.nnext;
 pozicex := -1; pozicey := 0;
 while (pomnahr <> nil) do
 begin
  if (pozicex < 3) then
  begin
   pozicex := pozicex + 1;
   gotoxy(1 + pozicex*20,2 + pozicey*4); write(pomnahr^.njmeno);
   gotoxy(1 + pozicex*20,3 + pozicey*4); write(pomnahr^.nprijmeni);
   gotoxy(1 + pozicex*20,4 + pozicey*4); write(pomnahr^.ncislo_letu);
   pomnahr := pomnahr^.nnext;
  end;
  if (pozicex = 3) then
  begin
   pozicex := -1;
   pozicey := pozicey + 1;
  end;
 end;
 textcolor(7);
 gotoxy(1,25); write('Stiskni ENTER ...');
 readln;
end;

procedure Inicializace_Souboru;
var F : file;
begin
 clrscr;
 assign(SLetadlo,'letadla.dat');
 rewrite(SLetadlo);
 Letadlo[1].lcislo_letadla := 328;
 Letadlo[1].lkapacita_letadla := 200;
 Letadlo[1].lpocet_cestujicich := 195;
 write(SLetadlo,Letadlo[1]);
 Letadlo[2].lcislo_letadla := 925;
 Letadlo[2].lkapacita_letadla := 220;
 Letadlo[2].lpocet_cestujicich := 215;
 write(SLetadlo,Letadlo[2]);
 Letadlo[3].lcislo_letadla := 731;
 Letadlo[3].lkapacita_letadla := 190;
 Letadlo[3].lpocet_cestujicich := 185;
 write(SLetadlo,Letadlo[3]);
 Letadlo[4].lcislo_letadla := 222;
 Letadlo[4].lkapacita_letadla := 160;
 Letadlo[4].lpocet_cestujicich := 155;
 write(SLetadlo,Letadlo[4]);
 close(SLetadlo);
 rewrite(SCestujici);
 close(SCestujici);
 rewrite(SNahradnici);
 close(SNahradnici);
 Inicializace_Seznamu;
end;

{***************************************************************************}
{***************************************************************************}

{***************************************************************************}
{           V L A S T N I  P R O G R A M             }
{***************************************************************************}


BEGIN
 clrscr;
 repeat
  Inicializace_Seznamu;
  Hlavni_nabidka;
  podminka := readkey;
  case podminka of
   'U','u': Uvod;
   'R','r': Letiste_Rezervace;
   'Z','y': Letiste_Zruseni;
   'I','i': Letiste_Informace;
   'C','c': Letiste_Cestujici;
   'N','n': Letiste_Nahradnici;
   'Q','q': Inicializace_Souboru;
  end;
  Ulozeni_Seznamu;
 until ((podminka = 'K') or (podminka = 'k'));
 clrscr;
 gotoxy(20,10); write('Uspesne jste ukoncil(a) tento program ...');
 delay(3000);
 clrscr;
END.