program Binarni_strom_vyhledavani;

uses crt;

type UVrchol = ^Vrchol;
   Vrchol = record
        hodnota:integer;
        levy,pravy:UVrchol
       end;

var koren : UVrchol;
  hod : integer;

procedure Inorder(koren :UVrchol);
begin
 if (koren <> nil) then
 begin
  Inorder(koren^.levy);
  write(koren^.hodnota:6);
  Inorder(koren^.pravy);
 end;
end;

procedure Hledej(koren :UVrchol);
var nalezeno : boolean;
begin
 nalezeno := false;
 if (koren <> nil) then
 begin
  if koren^.hodnota = hod then
  begin
   nalezeno := true;
   write('Hodnota byla nalezena');
  end;
  if koren^.hodnota > hod then Hledej(koren^.levy);
  if koren^.hodnota < hod then Hledej(koren^.pravy);
 end
 else if nalezeno = false then writeln('Hodnota nebyla nalezena.');
end;

procedure Pridej_na_konec(c :integer; var rodic :UVrchol);
begin
 new(rodic);
 with rodic^ do
 begin
  hodnota:=c;
  levy:=nil;
  pravy:=nil
 end;
end;

procedure Pridej(c :integer; var rodic :UVrchol);
begin
 if (rodic = nil) then Pridej_na_konec(c, rodic)
 else if not(c = rodic^.hodnota) then
 begin
  if c < rodic^.hodnota then Pridej(c, rodic^.levy)
  else Pridej(c, rodic^.pravy)
 end;
end;

procedure Vytvor_Strom(var koren :UVrchol);
var rodic : UVrchol;
    c : integer;
begin
 gotoxy(16,12);write('Vkladej cisla (konec = 999): ');
 readln(c);
 if (c <> 999) then Pridej_na_konec(c, koren);
 while (c <> 999) do begin
  gotoxy(16,12); write('                      ');
  gotoxy(16,12); write('Vkladej cisla (konec = 999): ');
  readln(c);
  if (c <> 999) then
  begin
   rodic := koren;
   Pridej(c, rodic)
  end;
 end;
end;

BEGIN
 clrscr;
 gotoxy(10,6); writeln('Program na demonstraci vyhledavani pomoci binarniho stromu');
 gotoxy(23,8); writeln('Vytvoril David Padrta - IVT 3');
 gotoxy(18,10); writeln('Ze stromu budou vyrazena duplicitni cisla.');
 Vytvor_Strom(koren);
 writeln;
 write('Vloz hodnotu, kterou chces najit : ');
 readln(hod);
 Hledej(koren);
 writeln;
 writeln('Vzestupne setrideny soubor cisel : ');
 Inorder(koren);
 writeln;
 writeln('Stiskni ENTER ...');
 readln;
 writeln('Program byl ukoncen.');
END.