Předchozí strana Obsah Další strana

4. PROCEDURY A FUNKCE


  1. Procedury a funkce - úvod
  2. Procedury a funkce bez parametrů
  3. Procedury a funkce s parametry  - volání procedur a funkcí
  4. Rekurzivní procedury a funkce
  5. Deklarace FORWARD
  6. Deklarace EXTERNAL
  7. Deklarace INLINE
  8. Deklarace ASM
  9. Procedury a funkce jako parametry

4.1. PROCEDURY A FUNKCE - ÚVOD

Procedury a funkce tvoří posloupnost instrukcí, které potřebujeme v programu na různých místech zopakovat a jsou to ve své podstatě podprogramy, logické uzavřené programové celky. Jazyk Pascal umí tyto celky pojmenovat a pak toto jméno využívat k volání těchto celků tam, kde jsou požadovány jakožto výpočetní proces. Zvyšují také přehlednost programu a usnadňují ladění programu. Snad jediný rozdíl mezi procedurou a funkcí je ten, že funkce vrací hodnotu, kdežto procedura nikoli.

Procedury a funkce začínají klíčovými slovy procedure a function. Poté následuje identifikátor procedury či funkce, za nímž se uvádí seznam formálních parametrů. Tyto musí být stejného datového typu jako skutečné parametry, se kterými se daná procedura či funkce volá. Dále se v proceduře i ve funkci mohou definovat interní datové typy, proměnné, procedury i funkce. Tyto nadefinované prvky však mají pouze lokální charakter, mohou se tedy použít pouze v dané proceduře nebo funkci. V těle procedury a funkce se mohou použít tyto nadefinované prvky stejně jako i prvky, které mají globální charakter (byly nadefinovány v hlavním programu). Stejně tak se mohou použít volání jiných procedur a funkcí, dokonce se může použít volání té samé procedury či funkce, pak se procedura (funkce) volá rekurzivně.

Procedury mají obecně podobnou strukturu jako hlavní program:

 procedure <identifikátor>(parametry); 
 label            <deklarace návěští>; 
 const          <deklarace konstant>; 
 type             <definice datových typů>; 
 var               <deklarace proměnných>: 
  
 <deklarace procedur a funkcí>; 
  
 begin 
   <tělo procedury>; 
 end

Funkce mají obdobnou strukturu jako procedury, ale začínají hlavičkou funkce a končí označením datového typu, který funkce vrací:

 function <identifikátor>(parametry) : datový typ
 label            <deklarace návěští>; 
 const          <deklarace konstant>; 
 type             <definice datových typů>; 
 var               <deklarace proměnných>: 
  
 <deklarace procedur a funkcí>; 
  
 begin 
   <tělo funkce>; 
 end

Důležité pro funkci je to, že v těle funkce se musí objevit příkaz přiřazení, který identifikátoru funkce přiřadí hodnotu. Pokud se tedy z hlavního programu nebo z libovolné procedury či funkce daná funkce zavolá, provede se její tělo a vypočtená hodnota, kterou chceme získat, se stává hodnotou, kterou funkce vrací.

Procedury i funkce se deklarují v pascalském bloku programu za úsekem deklarace proměnných. Ukončují se středníkem za slovem end.

 

4.2. PROCEDURY A FUNKCE BEZ PARAMETRÚ

Deklarace procedury bez parametrů vypadá následovně:

 procedure identifikátor
 label            <deklarace návěští>; 
 const          <deklarace konstant>; 
 type             <definice datových typů>; 
 var               <deklarace proměnných>: 
 begin 
   posloupnost prikazu
 end

Podobně i funkce:

 function identifikátor : datový typ
 label            <deklarace návěští>; 
 const          <deklarace konstant>; 
 type             <definice datových typů>; 
 var               <deklarace proměnných>: 
 begin 
   posloupnost prikazu
 end

Identifikátor, uvedený za klíčovým slovem procedure (resp. function), je tímto zaveden jakožto jméno procedury (funkce), kterým se v programu odkazujeme na danou proceduru (funkci). Vidíme, že hlavička procedury i funkce neobsahuje žádné parametry, takže se na proceduru (funkci) nemůžeme odkazovat pomocí volání hodnotou nebo odkazem (vysvětleno v následující kapitole), tyto umí pracovat pouze s globálními proměnnými.

Příklad použití procedury bez parametrů ukazuje tento příklad.

 

4.3. PROCEDURY A FUNKCE S PARAMETRY - VOLÁNÍ PROCEDUR A FUNKCÍ

V předchozí kapitolce jsme definovali procedury a funkce bez parametrů, nyní si různé druhy parametrů uvedeme. Pomocí těchto parametrů potom realizujeme volání procedury nebo funkce, a to buď volání hodnotou, nebo odkazem.

Každý parametr, deklarovaný v hlavičce procedury nebo funkce, je lokální a je možno se na něj v těle procedury (funkce) odvolávat pomocí jeho jména - identifikátoru. Jsou povoleny tyto typy parametrů:

 procedure Ukazka(X : integer);                nebo

  function Ukazka(X : integer): integer;

Jak vidíme, hodnotové parametry se v hlavičce procedury i funkce uvádějí svým identifikátorem, za kterým následuje jejich datový typ. Pokud mají dva parametry stejný datový typ, píší se odděleny čárkou:

 procedure Ukazka(X,Y : integer); 

Formální hodnotové parametry takto deklarované hrají roli lokálních proměnných, které získávají konkrétní hodnotu při aktivaci procedury či funkce. Formálnímu parametru se tedy pouze předá hodnota skutečného parametru a tím další vazba mezi nimi končí. Odtud také vyplývá, že pokud se hodnota formálního parametru v průběhu vykonávání procedury (funkce) nějak změní, nemá to žádný vliv na hodnotu skutečného parametru v hlavním programu. Skutečný parametr, se kterým voláme z hlavního programu danou proceduru nebo funkci, musí být stejného typu, jako formální hodnotový parametr. Takovýmto procedurám (funkcím) se říká procedury (funkce) volané hodnotou.

 procedure Ukazka(var A : real);                nebo

  function Ukazka(var A : real): real;

Jak vidíme, před identifikátorem, který definuje parametr s udáním typu, stojí klíčové slovo var a za ním pak následuje datový typ. Také zde můžeme několik parametrů stejného datového typu napsat zjednodušeně, pouze je oddělíme čárkou:

  function Ukazka(var A,B,C,D : real): boolean;

V těchto procedurách (funkcích) se formálnímu parametru v jejich hlavičce nepředává při vyvolání dané procedury (funkce) hodnota od skutečného parametru, ale adresa, na které se hodnota nachází. Z toho vyplývá, že jakákoliv změna, provedená na formálním parametru v průběhu vykonávání procedury (funkce), se projeví i na skutečném parametru. Datový typ skutečného parametru musí být totožný s datovým typem formálního parametru. Takovýmto procedurám (funkcím) se říká procedury (funkce) volané odkazem.

 procedure Ukazka(var M);                nebo

  function Ukazka(var M): real;

Jak je opět vidět z příkladu, před identifikátorem parametru bez udání typu stojí klíčové slovo var, za ním však datový typ nenásleduje. Formální parametr odpovídá skutečnému parametru z hlavního programu bez ohledu na jeho datový typ. Naopak uvnitř procedury (funkce) je proměnný parametr bez udání typu neslučitelný s proměnnými všech ostatních datových typů.

Otevřené parametry lze používat pouze v Turbo Pascalu verze 7.0 a jejich otevřenost spočívá v možností volat proceduru nebo funkci s parametrem, u kterého nejsou v době překladu programu známy paměťové nároky. Otevřenými parametry mohou být datové typy řetězec a pole.

Při deklaraci otevřeného typu řetězec můžeme použít dvě varianty, první pomocí předdefinovaného slova OpenString a druhou pomocí nastavení direktivy překladače {$P+}:

 procedure Ukazka(parametr: OpenString); 
 begin 
 end

nebo

    {$P+} 
 procedure Ukazka(parametr: string); 
 begin 
 end
    {$P-} 

Při deklaraci otevřeného typu pole se nám nabízí pouze jedna varianta, a to pomocí nastavení direktivy překladače {$P+}:

    {$P+} 
 procedure Ukazka(parametr: array of integer); 
 begin 
 end
    {$P-} 
 procedure Ukazka(var A,B : integer; X,Y : boolean; var M,N,O,P : real); ¨

 

4.4. REKURZIVNÍ PROCEDURY A FUNKCE

Výše uvedená volání procedur a funkcí mohou být nejen prováděna z hlavního programu, ale ono volání může být i tak zajímavé, že procedura může volat ve svém těle samu sebe (tomuto způsobu se říká přímá rekurze), totéž platí i o funkci, nebo může jedna procedura (funkce) ve svém těle volat druhou proceduru (funkci), a ta opět ve svém těle volá tu první proceduru (funkci) (tomuto způsobu se říká nepřímá rekurze).

Tento způsob volání procedur a funkcí, ať už přímá, nebo nepřímá rekurze, nám otevírá ohromný prostor pro řešení problémů, které lze rozložit na menší problémy, které jsou podobné původnímu problému, ale jsou v určitém smyslu jednodušší. Musíme však také zajistit určitý způsob ukončení rekurze, aby se nám nestalo, že se daná procedura či funkce zacyklí, bude sama sebe neustále volat a program tímto "vytuhne"nebo se ukončí.

A takto vypadá rekurzivní volání procedury:

 procedure Ukazka
 begin 
    prikaz_1
         ... 
    prikaz_k
    Ukazka;    {rekurzivni volani teto procedury} 
    prikaz_k+1
         ...
    prikaz_m
 end

A takto to bude vypadat u funkce:

 function Ukazka(var X : integer); 
  
 begin 
    prikaz_1
         ... 
    prikaz_k
    Ukazka(5);    {rekurzivni volani teto funkce} 
    prikaz_k+1; 
         ... 
    prikaz_l
 end

Pokud chceme použít v programu nepřímou rekurzi, musíme tu proceduru, kterou budeme deklarovat jako první v pořadí, deklarovat pomocí direktivy forward. Tuto deklaraci si vysvětlíme v některé z následujících kapitolek.

Rekurzivní způsob používání procedur a funkcí však přináší i určitou nevýhodu. Ta se projeví hlavně při vyšším počtu rekurzivního volání procedur (funkcí). Při každém novém volání procedury (funkce) se totiž provádí jistý počet pomocných operací, jako je např. vymezení paměťových míst pro lokální proměnné, aj., a to samozřejmě prodlužuje dobu výpočtu a zvyšuje paměťové nároky, při vyšším počtu rekurzivního volání dokonce způsobuje pád nebo předčasné ukončení programu. Proto je dobré zvažovat použití rekurze či jiných vhodných řídících struktur (cykly, větvení, aj.).

 

4.5. DEKLARACE FORWARD

Tato deklarace se výhodně používá při nepřímé rekurzi. Situace vypadá následovně: deklarujeme proceduru, která obsahuje ve svém těle volání jiné procedury. Překladač nejprve přeloží první proceduru, ale v těle narazí na volání druhé procedury, kterou však ještě nepřeložil, protože k ní ještě nedošel. Ohlásí tedy chybu a překlad skončí. Takto bychom nikdy nepřímou rekurzi použít nemohli. A právě tady přichází na pomoc ona deklarace forward. Pomocí ní můžeme deklarovat druhou proceduru, kterou volá ze svého těla první procedura, i když druhá procedura nebyla ještě překladačem přeložena. Tak, jak vypadá následující výpis programu, překladač vše správně pochopí a přeloží. A tato deklarace vypadá následovně:

 procedure Druha_procedura(var X,Y : integer); forward
  
 procedure Prvni_procedura(var A : real); 
 begin 
   ... 
   Druha_procedura(2,5); 
   ... 
 end
  
 procedure Druha_procedura
 begin 
   ... 
   Prvni_procedura(2.125); 
   ... 
 end

Jak je vidět na příkladě, při deklaraci forward se uvádí nejprve hlavička procedury se všemi parametry plus klíčovým slovem forward, při vlastní deklaraci druhé procedury se již parametry neuvádějí.

Vše, co jsme výše uvedli pro procedury, platí samozřejmě i pro funkce.

 

4.6. DEKLARACE EXTERNAL

Tato deklarace umožňuje propojit procedury a funkce programu psaného v Pascalu s procedurami a funkcemi , které jsou vytvořeny v jazyku symbolických adres (Assembleru) nebo nejčastěji v jazyku C, C++. Propojení těchto procedur (funkcí) se provádí pomocí direktivy překladače {$L jmeno_souboru.obj}.

Příklad:

 procedure SetMode(Mode: Word); external; {$L CURSOR.OBJ} 

Tuto deklaraci je vhodné používat tam, kde je nutno do programu vložit velké množství programového kódu, který je napsán v jiném programovacím jazyku nebo v Assembleru. Pokud potřebujeme do programu vložit pouze několik řádků jiného kódu, je vhodné použít deklaraci inline nebo asm.

Kód, který chceme do našeho programu vložit, musí být přeložen do modulu .OBJ. To znamená, že pokud chceme vložit kód, který byl napsán v C nebo v C++, musíme jej pomocí překladače jazyka C, C++ přeložit do modulu .OBJ, pokud chceme vložit kód, který je napsán v Assembleru, můžeme použít překladač Turbo Assembler, který je přiložen k balíku Borland Pascal 7.0. 

 

4.7. DEKLARACE INLINE

1. Tato deklarace umožňuje vkládat přímo do textu programu, který zrovna píšeme, instrukce strojového kódu. Tyto instrukce lze vkládat pomocí klíčového slova inline, a v závorce za tímto slovem jsou uvedeny jeden nebo více instrukcí strojového kódu, které jsou mezi sebou odděleny lomítky.

Příklad:

 begin 
   ... 
   ... 
   inline(kod1/kod2/.../kodn); 
   ... 
   ... 
 end

2. Tuto direktivu lze také použít pro psaní procedur a funkcí, které se expandují do dané posloupností instrukcí strojového kódu v okamžiku zavolání procedury (funkce). Způsob zápisu direktivy inline je úplně stejný jako v předchozím případě, ale pro jistotu si uvedeme opět malý příklad:

 procedure Ukazka; inline($FA); 

Rozdíl mezi normální procedurou (funkcí) a procedurou (funkcí) inline je v jejich překladu. Pokud se volá normální procedura (funkce), překladač vygeneruje takový kód, který ukládá parametry do zásobníku a pak vygeneruje instrukci call, která vyvolá onu proceduru (funkci). Pokud se však volá procedura (funkce) inline, překladač vygeneruje kód, zapsaný v direktivě inline místo toho, aby generoval instrukci call.

 

4.8. DEKLARACE ASM

Tato deklarace umožňuje uživateli Pascalu vkládat přímo do kódu psaného programu instrukce Assembleru. Je to v podstatě ulehčení práce, neboť pokud bychom chtěli do programu vložit instrukce Assembleru, museli bychom je převést na instrukce strojového kódu a ty pak vkládat do programu příkazem inline.

Příklad:

 begin 
   ... 
   ... 
   asm    {povinné klíčové slovo} 
     mov AX,X
     mov AX,Z
     mov AH,1; 
     int10H
   end;    {povinné klíčové slovo} 
   ... 
   ... 
 end. 

 

4.9. PROCEDURY A FUNKCE JAKO PARAMETRY

Jak vidno z názvu, Pascal dovoluje použití procedur a funkcí i jako parametrů v jiných procedurách nebo funkcích. Takovýmto parametrům se pak říká funkcionální nebo procedurální parametry. Hlavička funkce, v níž je použit procedurální parametr, pak může vypadat například takto:

 function Vypocet(A: real; procedure TISK(X: integer)): real

Jejich použití si ukážeme na následujícím příkladu:

 Program Vypocty
  
 type Fce = function(X,Y : integer) : integer
  
    {$F+} 
 function Soucet(X,Y : integer) : integer
 begin 
   Soucet := X + Y
 end
  
 function Rozdil(X,Y : integer) : integer
 begin 
   Rozdil := X - Y
 end
  
 function Soucin(X,Y : integer) : integer
 begin 
   Soucin := X * Y
 end
    {$F-} 
  
 procedure Vystup(X,Y : integer; Funkce : Fce); 
 begin 
   WriteLn
   Write(X:4,'    ',Y:4,'     ',Funkce(X,Y):4); 
 end
  
 BEGIN 
   Vystup(15,10,Soucet); 
   Vystup(15,10,Rozdil); 
   Vystup(15,10,Soucin); 
 END. 

Procedury a funkce v pozici parametru je vhodné používat tam, kde provádíme stejné operace s výstupy různých procedur a funkcí. To je vidět i výše, kde provádíme stejnou operaci tisku dvou hodnot a jejich součtu, rozdílu nebo součinu. Takto si procedura Vystup při každém jejím zavolání vyžádá hodnoty X a Y a jako třetí parametr volá příslušnou funkcí. Všechny funkce, které chceme použít v roli parametru jiné procedury nebo funkce, musí být přeloženy s direktivou překladače {$F+} a jejich překlad ukončuje direktiva {$F-}.


Předchozí strana Obsah Další strana