Předchozí strana Obsah Další strana

1. ÚVOD


 1. Algoritmus a jeho vlastnosti
 2. Programování a programovací jazyk
 3. Základní struktura programu
 4. Základní pojmy
  1. Identifikátory
  2. Konstanty
  3. Proměnné
  4. Výrazy

1.1. ALGORITMUS A JEHO VLASTNOSTI

Algoritmem můžeme rozumět postup, podle kterého se z dat vstupních vygenerují data výstupní. Je to v podstatě předpis na řešení "nějakého" problému. Každý algoritmus musí mít tři následující vlastnosti:

 1. Konečnost
  znamená, že výpočet se ukončí v "rozumném" čase. (Výsledek, který se i na nejrychlejším počítači vypočte za jeden milion let, nám asi k ničemu nebude.)
 2. Hromadnost
  znamená, že algoritmus není sestrojen pouze na jediný problém, ale na celou řadu problémů. (Program na výpočet průměru z n čísel pracuje nad množinou čísel, ne nad konkrétními čísly.)
 3. Jednoznačnost
  znamená, že přechod do následujícího stavu algoritmu je jednoznačně určen výsledkem stavu předchozího. (Každý algoritmus je složen z kroků, které na sebe vzájemně navazují. Každý krok je charakterizován jako přechod z jednoho stavu do jiného. Každý stav algoritmu je určen zpracovávanými daty a na tom, jak data v jednotlivých stavech vypadají, je pevně určeno, který krok bude následovat.)

K vytváření algoritmů přistupujeme třemi způsoby:

 1. snažíme se o přímé vytvoření postupu, to v případě, když je postup známý a závisí na stupni našich znalostí, nebo když je postup triviální.
 2. přeformulujeme původní problém na jiný problém, jehož řešení určitým způsobem souvisí s řešením původním.
 3. rozložíme problém na dílčí podproblémy a následně řešíme každý z těchto podproblémů

 

1.2. PROGRAMOVÁNÍ A PROGRAMOVACÍ JAZYK

Programováním budeme rozumět tyto následující vlastnosti:

 1. Správné pochopení
  zadání úlohy a vytvoření přesného popisu možných situací.
 2. Definice problému
  znamená navrhnout podobu vstupních a výstupních dat.
 3. Nástin řešení
  znamená zvolit metody řešení a určit úseky, které se budou zpracovávat samostatně.
 4. Sestavení algoritmu řešení
  znamená navrhnout datové struktury, obsažené v programu a zapsat algoritmus (pomocí vývojového diagramu, pomocí jazyka v kombinaci s přirozeným jazykem).
 5. Kódování programu
  znamená zapsat zdrojový text úlohy v programovacím jazyku.
 6. Odladění
  znamená ověření správnosti programu
 7. Optimalizace
  znamená vylepšování programu (zrychlování výpočtu, zmenšování paměťových nároků, ovšem beze změn v návrhu vstupu a výstupu)

Programovací jazyky obecně se dělí na nižší programovací jazyky a vyšší programovací jazyky. Mezi ty nižší jazyky se řadí strojově orientované jazyky a jazyky symbolických adres. (Všichni určitě známe Assembler.) Tyto jazyky se používají méně často, k programování je používají spíše profesionální programátoři. Nám bližší jsou vyšší jazyky, mezi které patří např. Pascal, C++, Scheme a další. Jsou oproti nižším jazykům využívány pro svou srozumitelnost.

Nesmíme však programovací jazyk chápat jen jako editor pro zápis našich požadavků pro počítač. Je to také prostředek pro vyjádření našich představ o tom, jak má výpočet probíhat. A nejen to, našim představám by měl rozumět i jiný člověk. Z toho vyplývá, že ze zdrojového textu, napsaného v programovacím jazyku, by mělo být zřejmé, jak se kombinací jednoduchých myšlenek a postupů dosáhlo řešení složitějšího problému. K tomu nám tvůrci vyšších programovacích jazyků vyšli vstříc a každý tento jazyk nabízí uživateli tři nástroje:

 1. Primitivní výrazy, což jsou data (čísla, znaky, apod.) a operace (základní - sčítání, násobení, logické operátory, apod.)
 2. Mechanismus pro sestavování složitějších výrazů z jednodušších.
 3. Mechanismus pro pojmenování složitějších výrazů a zprostředkování tímto možnosti pracovat s nimi jako s primitivními výrazy (definování proměnných a nových procedur).

Data v programovacím jazyku reprezentují objekty, se kterými pracujeme, procedury reprezentují pravidla pro manipulaci s daty. Procedury jsou tedy algoritmy.

 

1.3. ZÁKLADNÍ STRUKTURA PROGRAMU

 program <jméno programu>; 
  
    { direktivy překladače } 
  
 uses      <seznam jednotek
 label      <deklarace návěští> 
 const    <deklarace konstant
 type      <definice datových typů> 
 var        <deklarace proměnných
  
 <deklarace uživatelských procedur a funkcí> 
 <procedure; function;> 
  
 begin 
  <tělo hlavního programu
 end

Pascalský program začíná klíčovým slovem program, za nímž je uvedeno jeho jméno. Poté následuje oddíl, do kterého se zapisují direktivy překladače, což jsou prostředky Pascalu, které nastavují režimy překladu programu do jeho spustitelné (xxxxxxxx.exe) formy a zapisují se do složených závorek ve tvaru {$X}. Po těchto direktivách následují deklarační části uses, label, const, type, var, procedure a function. Toto pořadí deklaračních částí se musí zachovávat, všechny však nemusí být uvedeny. Poté následuje tělo hlavního programu, které se uvádí mezi klíčová slova begin a end s tečkou.

Povinností, která je společná všem sekcím celé struktury programu v Pascalu, je ukončení každé definice, každé deklarace či každého příkazu znakem středník. Pokud někde středník zapomeneme, při překladu ohlásí Pascal chybu. Nejprve nadefinování či nadeklarování všech používaných struktur (datové typy, proměnné, procedury, funkce, konstanty, ...) a až potom jejich využívání v hlavním programu je další základní podmínkou tvorby programu.

Klíčové slovo uses uvádí definici jednotek, které se používají k tvorbě programu a které překladač bude při překladu programu prohledávat. Pokud používáme více jednotek než jednu, oddělujeme je od sebe čárkou, na konci řádku stojí středník. Jednotky můžeme používat jak standardní, dodávané s Pascalem, tak i vlastní. Tvorbu vlastních jednotek popisuje kapitola 5. MODULÁRNÍ PROGRAMOVÁNÍ, resp. 5.1. VLASTNÍ UNITY.

Klíčové slovo label uvádí deklaraci návěští, což jsou čísla 0 až 9999 nebo identifikátory, které se použijí v programu k určení řádku, na který je poté možno odskočit pomocí příkazu goto. A malá ukázka:

 label hop
  
 begin 
      ... 
      ... 
      goto hop
      ... 
      ... 
 hop:  ... 
      ... 
      ... 
 end

Klíčové slovo const uvádí deklaraci konstant, o kterých hovoří následující kapitola 1.4.2. KONSTANTY.

Klíčové slovo type uvádí definici datových typů, o kterých hovoří kapitola 3. DATOVÉ TYPY.

Klíčové slovo var uvádí deklaraci proměnných, o kterých hovoří následující kapitola 1.4.3. PROMĚNNÉ.

O deklaraci uživatelských procedur a funkcí budeme podrobněji hovořit v kapitole 4. PROCEDURY A FUNKCE.

 

1.4. ZÁKLADNÍ POJMY

1.4.1. IDENTIFIKÁTORY

Jazyk Pascal nabízí k použití několik druhů identifikátorů, speciálních symbolů a klíčových slov. Mezi speciální symboly patří jedno- a dvojznakové symboly +     -     :=     (     )     :     ,     ; a jiné, mezi klíčová slova patří např. begin     end     if     then     repeat     while a jiné.

Identifikátory se používají jako jména proměnných, konstant, datových typů, procedur apod. a jsou to posloupnosti písmen a číslic, začínající písmenem. Jazyk Pascal nerozlišuje mezi velikostí písmen, proto identifikátor CISLO je shodný s identifikátorem cislo. Názvy identifikátorů musíme volit tak, aby se neshodovaly s klíčovým slovem.

Určité identifikátory jsou definovány přímo v jazyku Pascal, jako např. integer     real     write     repeat, a nazývají se standardní (předdefinované). Ty ostatní si programátor definuje sám. Platí však pravidlo, že každý identifikátor musí být nejprve definován a teprve potom může být odpovídajícím způsobem použit.

Z hlediska rozsahu platnosti identifikátorů se tyto dělí dále ještě na globální a lokální. Globální identifikátory jsou definovány pro celý program, lokální identifikátory jsou definovány pouze pro určitou část programu.

A jednu poznámku na konec: vhodnou volbou identifikátorů zvyšujeme přehlednost a čitelnost programu a volíme je tedy tak, aby co nejpřesněji vystihovaly význam toho, co je jimi pojmenováno. Určitě tak zpřehledníme celý program.

1.4.2. KONSTANTY

Konstanty označují hodnoty, jejichž hodnota je známa již při psaní programu a nebude se v průběhu vykonávání programu měnit. Zapisují se buď pomocí literálů (100, 25, 3.14159, '$', ' ') nebo pomocí identifikátorů konstant a deklarují se v úseku deklarace konstant. Výhodou je snadná změna hodnoty konstanty, hlavně v programech, ve kterých s touto konstantou pracujeme mnohokrát.

Příklad:

   const 
      maximum = 50; 
      delkastrany = 60; 

Konstantu můžeme také deklarovat pomocí jiné, už nadeklarované konstanty. Příklad:

   const 
      maximum = 50; 
      minimum = -maximum

Odtud potom vyplývá, že hodnota minimum bude rovna -50.

Každá konstanta (literál nebo identifikátor konstanty) je nějakého datového typu a pro určení tohoto typu platí následující pravidla:

1.4.3. PROMĚNNÉ

Proměnné jsou narozdíl od konstant takové datové objekty, které se mohou (a také to dělají) v průběhu výpočtu měnit. Každá proměnná je určitého typu a tímto typem je také dána množina přípustných hodnot proměnné. Datový typ proměnné a její identifikátor se deklarují v deklarační části, stejně jako konstanty. Příklad:

   var 
      maximum : integer
      minimum : real
      rozhodnuti : boolean
      pismeno : char

V příkladě jsme si uvedli čtyři nové identifikátory datových typů, a to integer, real, boolean a char. Později si podrobně jednotlivé datové typy popíšeme, nyní nám vystačí znát tolik, že jsou to standardní identifikátory typů. Integer označuje typ celých čísel, real typ reálných čísel, boolean označuje typ logických hodnot (TRUE - ano, FALSE - ne) a char označuje typ znakových hodnot.

Tím, že jsme nadeklarovali proměnné, jsme ale nenadefinovali jejich hodnoty. O to se stará ve většině případů přiřazovací příkaz a také příkaz vstupu.

Přiřazovací příkaz je takový příkaz, který proměnné v těle programu přiřadí určitou hodnotu. Pokud tedy provedeme v těle programu příkaz

 maximum := 100; ,

proměnná maximum bude mít v programu hodnotu 100 (do té doby, dokud program neskončí, nebo dokud jiný přiřazovací příkaz nebo příkaz vstupu nezmění hodnotu proměnné). Numerická hodnota musí být také kompatibilní vzhledem k přiřazení k datovému typu proměnné, které je přiřazována. To znamená, že např. proměnné, která je nadeklarována nad datovým typem integer, nemůže být přiřazena hodnota typu real (nelze provést maximum := 3.14159;). Lze však provést opačné přiřazení: proměnné typu real může být přiřazena hodnota typu integer, jelikož se provede tzv. implicitní konverze typu, neboli převod hodnoty typu integer na real, a teprve tato převedená hodnota se přiřadí proměnné.

Tento vztah mezi přiřazovanou hodnotou a datovým typem proměnné je v Pascalu nazýván kompatibilitou vzhledem k přiřazení a je definován takto:

Hodnota H je kompatibilní vzhledem k přiřazení s datovým typem T, jestliže:
    H patří do množiny hodnot specifikované datovým typem T, nebo
    H je typu integer a T je typu Real.

1.4.4. VÝRAZY

Výrazy zachycují posloupnosti operací, které se mají provést. Obsahují operandy, operátory, případně i kulaté závorky. Provedení všech operací předepsaných výrazem se nazývá vyhodnocení výrazu a výsledkem vyhodnocení výrazu je hodnota výrazu. Jednotlivé operace, předepsané výrazem, se provádějí zleva doprava s ohledem na prioritu operátorů a na závorky. Podle implementace jazyka Pascal platí tato tabulka priorit operátorů a závorek:

1. (     ) - nejvyšší priorita
2. not
3. *     /     div     mod     and
4. +     -     or
5. =     <>     <     >     <=     >= - nejnižší priorita

Ukážeme si tedy v tabulce na příkladech, v jakém pořadí se podle priority operátorů vyhodnotí následující výrazy (priorita operátorů je naznačena závorkami):

Výraz Pořadí operací
A * 7 + I div 2 - J mod 3 ((A * 7) + (I div 2)) - (J mod 3)
A - I / J * K A - ((I / J) * K)
A + B (A + B) <(i * J)
P or not Q and R P or ((not Q) and R)
P = Q and R P = (Q and R)

Při sestrojování výše uvedených výrazů musíme dbát na to, aby operandy každého operátoru byly přípustného typu. Následující obrázek nám ukáže, jak ověřujeme správnost výrazu. Postupně zleva doprava vzhledem k prioritě operátorů a k závorkám určujeme jednotlivé operandy a s použitím této tabulky kontrolujeme přípustnost datových typů operandů k operátorům a určíme tak i výsledek operace. Tímto způsobem určíme nakonec i datový typ celého výrazu, neboli datový typ hodnoty, která je výsledkem tohoto výrazu.

Ukázka toho, jak se odvozují výsledné datové typy


Předchozí strana Obsah Další strana